ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMVERGELEKEN

Download PDF

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Slimvergeleken V.O.F., (“Slimvergeleken) gevestigd aan de Kerkstraat 105D (2211RG) te Noordwijkerhout en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72103701.


Bestudeer deze voorwaarden goed voordat u via ons platform schade meldt en een offerte accepteert om uw telefoonschade te doen herstellen. Door het gebruik maken van het Slimvergeleken platform bevestigt u kennis genomen te hebben van de inhoud van deze voorwaarden en daar mee in te stemmen.


Definities en betekenissen


Smartphonereparatiebedrijf : Een reparatiebedrijf (waaronder reparatiewerkplaatsen) die zich bij Slimvergeleken heeft aangesloten, dan wel die zich bij Slimvergeleken zal aansluiten, om zodoende offerte te plaatsen op het Slimvergeleken platform voor het herstel van autoschade.


Offerte : Een Smartphonereparatiebedrijf kan via het Slimvergeleken Platform offerte plaatsen voor het herstel van gemelde schade. De offerte kan allerlei aspecten van het herstel omvatten zoals de duur van het herstel en de hersteltechniek.


Content : Al het soort inhoud die op het Slimvergeleken platform wordt weergegeven waaronder maar niet uitsluitend de informatie over de Smartphonereparatiebedrijven, de gemelde schade, de geplaatste offerte, de beoordelingen en het berichtenverkeer tussen Gebruiker en Smartphonereparatiebedrijven;


Slimvergeleken : Slimvergeleken V.O.F., gevestigd aan de Kerkstraat 105D (2211RG) te Noordwijkerhout en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72103701.


Gebruiker : Een consument of verzekeringmaatschappij die smartphoneschade op het Platform meldt.


Intellectuele eigendomsrechten : alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, portretrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie uitingen, en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten;


Overeenkomst : Elke overeenkomst die met Slimvergeleken is aangegaan;


Platform : Het door Slimvergeleken ontwikkelde online platform zoals te zien op de website www.slimvergeleken.nl


Reparatie opdracht : De (reparatie opdracht)overeenkomst tussen Gebruiker en Smartphone reparatiebedrijf die via het Platform van Slimvergeleken is aangegaan voor het herstellen van de gemelde autoschade.


Schade : Elk soort schade aan een smartphone zowel aan de binnen- als buitenkant.


Schademelding : De melding is eventueel voorzien van foto’s van de schade, tezamen met informatie over het merk, type en uitleg over de schade van de Smartphone.


Toepasselijkheid


1.1 Deze aansluitvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van Slimvergeleken zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van iedere overeenkomst tussen Slimvergeleken en Gebruiker. Ook zijn deze aansluitvoorwaarden van toepassing op de eventuele aanvullende-, voortvloeiende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Slimvergeleken en Gebruiker.


1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.3 Door gebruik te maken van de diensten van Slimvergeleken, wordt eveneens het door Slimvergeleken gehanteerde privacy- en cookiebeleid aanvaard. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of het privacy- en cookiebeleid dient Gebruiker geen gebruik (meer) te maken van het Platform en de diensten van Slimvergeleken.


1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze aansluitvoorwaarden op enig moment in strijd met elkaar zijn en geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend zijn, dan wel vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien dit gebeurt, zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging hiervan overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.


Dienstverlening Slimvergeleken


2.1 Slimvergeleken biedt de mogelijkheid aan Gebruikers om op het Platform een Schademelding te plaatsen. Aangesloten smartphonereparatiebedrijven kunnen vervolgens offerte doen doormiddel van offertes om de schade te (doen) herstellen. Gebruikers ontvangen via het Platform deze offerte en kunnen de offerte accepteren om zodoende een reparatie opdracht te geven aan het smartphonereparatiebedrijf. Slimvergeleken draagt zorg voor het uitwisselen van de gegevens van beide partijen en het naleven van gemaakte afpraken.


2.2 Aangesloten smartphonereparatiebedrijven handelen conform de voorwaarden van de door Slimvergeleken Kwaliteit Check voor smartphone reparatie bedrijven


2.3 De diensten die Slimvergeleken aanbiedt zijn allen van bemiddelende aard. De bemiddelingsdiensten van Slimvergeleken voorzien louter in het begeleiden van het offerteproces via het Platform en het verzorgen van gegevens uitwisseling tussen het smartphonereparatiebedrijf en Gebruiker.


2.4 Indien Gebruiker een offerte van het Smartphonereparatiebedrijf accepteert, komt er een (reparatie)overeenkomst tot stand tussen Gebruiker en het smartphonereparatiebedrijf. Slimvergeleken is nimmer zelf contractpartij bij deze reparatie opdracht. In geen geval is Slimvergeleken verantwoordelijk voor rechtsgevolgen van deze (reparatie)overeenkomst, zoals de correcte uitvoering ervan.


2.5 Gebruiker is zich ervan bewust (en gaat er mee akkoord) dat er via het Platform reparatie overeenkomsten met smartphonereparatiebedrijven kunnen worden aangegaan. Dit gebeurt op het moment dat de Gebruiker de offerte via het Platform accepteert.


2.6 Slimvergeleken zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om haar dienstverlening zorgvuldig uit te voeren. Dit is echter te allen tijde een inspanningsverplichting van Slimvergeleken en geen resultaatsverplichting jegens Gebruiker.


Overeenkomst met Slimvergeleken


3.1 De overeenkomst tussen Slimvergeleken en Gebruiker komt tot stand door het plaatsen en/of inzenden van een Schademelding op het Platform.


3.2 Het gebruik van het Slimvergeleken Platform is gratis.


3.3 Gebruiker is verplicht zich te vergewissen van de algemene voorwaarden van de aangesloten Smartphonereparatiebedrijven.


3.4 Wanneer Gebruiker de reparatie opdracht heeft bevestigd met een aangesloten Smartphonereparatiebedrijf draagt Slimvergeleken zorg voor het uitwisselen van de nodige informatie met het smartphonereparatiebedrijf. Wanneer Gebruiker die consument is, binnen 48 uur na betaling de afspraak annuleert heeft de gebruiker recht is het creditteren van het betaalde bedrag, echter dient hiervoor het online formulier ter informatie voor te worden voldaan.


3.5 Mondelinge afspraken binden Slimvergeleken niet, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd of zodra Slimvergeleken reeds een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.


Gebruik dienstverlening Slimvergeleken


4.1 Gebruikers staan in voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de door hen geplaatste content op het Platform zoals reparatiemeldingen en beoordelingen.


4.2 Gebruiker zal aan Slimvergeleken (tijdig) alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn voor het voldoen van de reparatie bij het smartphonereparatiebedrijf.


4.3 Slimvergeleken heeft het recht deze informatie, gegevens en bescheiden te delen met derden, waaronder smartphonereparatiebedrijven, voor zover dat nuttig en nodig is ter vervulling van haar diensten.


4.4 Gebruiker zal alle content op het Platform en de ter beschikking gestelde informatie van Slimvergeleken in het kader van haar dienstverlening vertrouwelijk behandelen.


4.5 Gebruiker onthoudt zich van alle activiteiten die de dienstverlening van Slimvergeleken kunnen doorkruisen en/of die Slimvergeleken in de uitvoering van de dienstverlening kunnen belemmeren.


4.6 Het is Gebruiker verboden informatie, die hij ter zake van de dienstverlening van Slimvergeleken ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van de schade die hierdoor voor Slimvergeleken zal ontstaan.


4.7 Gebruiker die een verzekeraar is, of werkzaam bij een verzekeraar, is verplicht voorafgaande aan het gebruik van het Platform, schriftelijke toestemming te vragen aan Slimvergeleken wanneer de Schademelding in opdracht van de verzekeraar wordt geplaatst. Indien er geen schriftelijke toestemming is gevraagd c.q. verkregen en voornoemde Gebruiker gebruikt content afkomstig van het Platform in zijn onderhandelingspositie jegens Slimvergeleken en/of het Smartphonereparatiebedrijf, dient voornoemde Gebruiker de (imago) schade te vergoeden die door dit handelen is ontstaan of zal ontstaan.


Het Platform


5.1 Ondanks de zorg die door Slimvergeleken besteed wordt aan de correcte invoer van de aangeboden data (waaronder de reparatiemeldingen en beoordelingen) kan Slimvergeleken niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in deze gegevens.


5.2 Slimvergeleken is gerechtigd de content op het Platform, met inbegrip van de vorm en functionaliteit, op elk door Slimvergeleken gewenst moment te (doen) wijzigen, aan te vullen, te verwijderen en/of de beschikbaarheid geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Slimvergeleken kan in ieder geval gerechtigd zijn om Gebruikers de toegang tot het Platform te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd, bijvoorbeeld wanneer Gebruiker in strijd handelt of in strijd dreigt te handelen met deze Algemene Voorwaarden.


5.3 Slimvergeleken neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers, Smartphonereparatiebedrijven en derden alle zorg in acht die in alle redelijkheid van Slimvergeleken kan worden verwacht. Slimvergeleken is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Slimvergeleken betrachte zorg. Slimvergeleken is tevens niet aansprakelijk voor verlies van gegeven of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.


5.4 Slimvergeleken is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, schades en/of gebreken welke worden veroorzaakt door storingen bij telecomproviders, DDOS-aanvallen, andersoortige cyberaanvallen of vormen van computercriminaliteit, fouten en misbruik door Gebruikers en/of Smartphonereparatiebedrijven, ongeacht Slimvergeleken die storingen, gebreken, fouten of misbruik had kunnen voorkomen.


5.5 Zowel Gebruikers van het Platform als Smartphonereparatiebedrijven dienen elkaar rechten te respecteren. Gebruikers en Smartphonereparatiebedrijven kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Slimvergeleken aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via die informatie ontstane overeenkomsten tussen Gebruiker en het Smartphonereparatiebedrijf.


Offerte


6.1 Het Smartphonereparatiebedrijf kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


6.2 Door het Smartphonereparatiebedrijf via Slimvergeleken uitgebrachte offerte kunnen in prijs verschillen van offerte welke op een eerder moment door dezelfde Smartphonereparatiebedrijven buiten het Platform aan dezelfde Gebruikers voor dezelfde schade zijn uitgebracht.


6.3 Wanneer een Gebruiker via het Platform een offerte ontvangt voor het repareren van schade voor welke dezelfde Gebruiker reeds buiten het Platform een offerte heeft ontvangen van dezelfde aangesloten Smartphonereparatiebedrijf, waarbij Gebruiker een uitbetaling of akkoord heeft ontvangen van zijn of haar verzekeraar, dan is het betrokken Smartphonereparatiebedrijf niet verplicht het herstel uit te voeren tegen een prijs welke lager is dan de prijs van zijn offerte op grond waarvan de genoemde verzekeraar tot uitkering is overgegaan. Het Smartphonereparatiebedrijf heeft bovendien het recht de, via het Platform geplaatste offerte (alleen bij deze case), ongeldig te verklaren.


Duur en beëindiging overeenkomst


7.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en Slimvergeleken wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


7.2 De Gebruiker die consument is en een overeenkomst op afstand is aangegaan met Slimvergeleken, kan de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen beëindigen. Deze bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst op afstand, op het moment het plaatsen van de Schademelding. De Gebruiker die consument is heeft dit recht niet als binnen 14 dagen de overeenkomst volledig is uitgevoerd.


7.3 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, of Slimvergeleken heeft goede redenen om te geloven dat Gebruiker daar niet aan houdt of gaat houden, heeft Slimvergeleken het recht om zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang: (i) de overeenkomst met Slimvergeleken op te schorten en/of ii) te beëindigen en/of (iii) de toegang tot het Platform (of een deel daarvan) onmogelijk te maken. Slimvergeleken behoudt hierbij haar recht op schadevergoeding.


7.4 Slimvergeleken heeft daartoe ook het recht (als genoemd hierboven) als er naar de mening van Slimvergeleken sprake is van zwaarwegende omstandigheden, waarbij gedacht moet worden aan grove nalatigheid, misbruik van het Platform, onjuiste opgave van schade en/of fraude.


7.5 In geen geval is Slimvergeleken gehouden tot vergoeding van enige schade die uit de opschorting of beëindiging van de overeenkomst kan voortvloeien.


7.6 Enig einde van een overeenkomst met Slimvergeleken, om welke reden dan ook, laat de geldigheid van de bepalingen die naar hun aard geacht worden na het einde door te leven onverlet.


Overmacht


8.1 Onverminderd de overige aan Slimvergeleken toekomende rechten, heeft Slimvergeleken in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Slimvergeleken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Slimvergeleken kan worden toegerekend, omdat de overmacht niet te wijten is aan de schuld van Slimvergeleken en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Slimvergeleken komt.


Intellectuele eigendomsrechten


9.1 De Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van het Platform, alsmede het Platform zelf, en alle eventuele daaraan periodiek gemaakte wijzigingen, rusten uitsluitend bij Slimvergeleken.


9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slimvergeleken mag het Platform en de daarin opgenomen informatie niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd, weder gebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecomprimeerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Zogenaamde “spidering” van de content van het Platform is op geen enkele wijze toegestaan.


9.3 Voor het plaatsen van links naar het Platform is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Slimvergeleken, met dien verstande dat Slimvergeleken vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd: a) geen frames vormen rond enige webpagina van Slimvergeleken of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van webpagina’s van Slimvergeleken; b) geen onjuiste voorstelling kan geven van de relatie welke de van de aanbrenger van de link heeft met Slimvergeleken; c) niet de indruk wekken dat Slimvergeleken de aanbrenger van de link (“de verwijzer”) of de website of producten dan wel diensten van de verwijzer aanbeveelt of op enigerlei andere wijze bevestigt; d) geen onjuiste of misleidende indruk kunnen wekken ten aanzien van Slimvergeleken en de door haar aangeboden diensten en op generlei wijze schade berokkenen aan het aanzien, de reputatie en/of enige handelsmerken van Slimvergeleken.


Aansprakelijkheid


10.1 Slimvergeleken begeleidt het offerteproces tussen Gebruiker en het smartphonereparatiebedrijf via het Platform en verzorgt de informatie tussen het Smartphonereparatiebedrijf en Gebruiker. Slimvergeleken is nimmer partij bij voornoemde reparatie overeenkomst en derhalve is zij ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de reparatie overeenkomst door deze partijen.


10.2 Slimvergeleken kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Slimvergeleken, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.


10.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Slimvergeleken in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Slimvergeleken hiervoor verzekerd is.


10.4 Indien Slimvergeleken niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Slimvergeleken te allen tijde beperkt tot tweemaal de hoogte van de door Slimvergeleken aan het Smartphonereparatiebedrijf voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen commissie en/of vergoedingen met mogelijk bijkomende onkosten, met een maximum van EUR 1.000,-.


10.5 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien Slimvergeleken na 12 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade voortvloeit, nog geen schriftelijk bericht heeft ontvangen over de claim.


10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Slimvergeleken.


Vrijwaring


11.1 Gebruiker vrijwaart Slimvergeleken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Slimvergeleken toerekenbaar is. Indien Slimvergeleken uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Gebruiker gehouden Slimvergeleken zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Slimvergeleken, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Slimvergeleken en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Gebruiker.


Inschakeling derden


12.1 Slimvergeleken is gerechtigd om bij de uitoefening van haar diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Slimvergeleken is niet verplicht om Gebruikers dan wel Smartphonereparatiebedrijven hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met het gebruik maken van de diensten van Slimvergeleken wordt geïmpliceerd dat Slimvergeleken wordt gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruikers en Smartphonereparatiebedrijven te aanvaarden.


Persoonsgegevens


13.1 Persoonsgegevens van Gebruikers worden opgenomen in de administratie van Slimvergeleken, conform het privacybeleid van Slimvergeleken, dat te raadplegen is via onze website.


13.2 Gebruiker geeft Slimvergeleken door de acceptatie van zowel deze Algemene Voorwaarden als het privacyen cookiebeleid, toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken teneinde: (a) haar dienstverlening uit te oefenen, (b) haar dienstverlening verder te kunnen perfectioneren en optimaliseren, (c) de Gebruikers informatie of serviceberichten te zenden. De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor (direct) marketing doeleinden of voor andere doeleinden buiten de voornoemde doeleinden.


13.3 Mocht Gebruiker de door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekte toestemming tot het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens te eniger tijd willen herroepen, kunnen Gebruikers een email zenden naar info@Slimvergeleken.nl teneinde Slimvergeleken hiervan op de hoogte te stellen. Slimvergeleken zal de persoonsgegevens van de betreffende Gebruiker hierop uit haar database verwijderen. Als gevolg daarvan is het is voor de Gebruiker niet langer mogelijk gebruik te maken van het Platform.


Klachtenregeling


14.1 Een eventuele klacht over de service van Slimvergeleken kan worden gemeld bij de klantenservice van Slimvergeleken.


14.2 Bij Slimvergeleken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Slimvergeleken binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Vindplaats en wijziging


15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website.


15.2 Deze Algemene Bepalingen kunnen naar het inzicht van Slimvergeleken van tijd tot tijd wijzigen. Aanvullingen of wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door ons bindend.


Bevoegde rechter en toepasselijk recht


16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Slimvergeleken partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Slimvergeleken is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Slimvergeleken het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.